Смолян с приет бюджет по средата на годината

По средата на годината – вчера, на 29 юни, бе приет бюджетът на община Смолян за 2017 година. Той бе отхвърлен при първото му внасяне през месец януари.

И досега община Смолян работи според законовата норма, че при неприет бюджет държавните дейности на общината се финансират спрямо утвърдените й със Закона за държавния бюджет, а за местни дейности се харчат толкова, колкото са се разходвали в същия период на предходната година.

Рамката на проекто-бюджета е малко над 41 млн. лева, като делегираните от държавата дейности са обезпечени със 17,5 млн. лв., а местните са в размер на 23,6 млн. лв.

„След шест месеца и много комуникации с председателя на ОбС Димитър Кръстанов и след препоръка на зам.-министъра по финансите, реших повторно да внеса проектобюджет 2017 за оставащата половин година. Правя още един опит“, заяви в началото на дискусията кметът Николай Мелемов.

Преди това той показа на съветниците статуетката, присъдена на Община Смолян за първото място в националния конкурс „Най-добра администрация“ 2017 за прилагане на системите за финансово управление и контрол.

„Притесненията по време на общественото обсъждане бяха, че ще доведем общината до нови и нови разходи, до нови заеми. Но вижте за какво става въпрос! Задълженията за разходи през 2015 г. са 5,2 млн. лв. През 2016 г. са 4,3 млн. лв. С един милион са спаднали. Поетите ангажименти през 2011 г. са 84 млн.лв., през 2015 г. са 72 млн. лв., а през 2016-та са 63 милиона – рязко спадане. Това са старите договори, за които няма средства, някои от фирмите са в несъстоятелност и не могат да изпълнят“, заяви председателят на бюджетната комисия към ОбС Стоян Иванов.

Той посочи, че прогнозата за поетите ангажименти до края на годината е да спаднат на 48 милиона.

„Просрочените задължения през 2015-та са 4,1 млн. лв. Сега са 957 хиляди лева. И понеже някой ще каже, че дългът се увеличава от 13 на 17 милиона – да, обаче просрочените задължения са паднали с 3 милиона. Общите задължения не са увеличени. Казват, че е раздута приходната част. Но така да дадени възможности в разходната част. И вие виждате, че разходите не са увеличени. Бюджетното салдо не е отрицателно. Финансовото състояние не се влошава, а се подобрява. Затова моята препоръка е бюджетът да се приеме“, каза още Иванов.

Съветници от опозицията поискаха да се разместят част от разходите. Михаил Генчев от БСП предложи приемливи за всички промени и те бяха одобрени с единство. Стефан Сабрутев, също от БСП, обаче поиска да се преразпределят средствата от преходния остатък, които са целеви и не подлежат на преразпределяне за други обекти. Кирил Хаджихристев от КРОС предложи да се вземат големи суми от устройствено планиране и да се дадат за изпълнение на конкретни инфраструктурни обекти.

„Тези предложения, които правите, трябва да са обвързани с проектната готовност на общината, защото твърде сериозно се променя бюджетът. За да си вземем заплатите като съветници, приемаме нещо, което е неизпълнимо“, заяви в отговор на тези две предложения съветничката от ГЕРБ Екатерина Гаджева.

„Отиваме към пазарлък. Никой не каза откъде ще дойдат тези пари. По-удачно е при актуализацията на бюджета да се разискват тези предложения“, коментира съветникът Костадин Василев.

Исканията на Сабрутев и Хаджихристев не срещнаха одобрение на мнозинството.

След дискусията бюджетът, внесен от кмета Николай Мелемов, бе приет с 16 гласа „за“, един „против“ и 10 „въздържали се“.

Facebook Comments