Управителят на „ВиК“: Ще правим 22 км водопровод и 46 км канализация в Смолян

Вчера „ВиК“ ЕООД в Смолян подписа с министъра на околната среда и водите Нено Димов първият договор за интегриран воден проект на агломерация  Смолян. Така дружеството в Смолян се явява първият бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за програмен период 2014-2020 година. За да внесе разяснение относно предвидените дейности и начина на финансиране, потърсихме за интервю управителят на „ВиК“ инж. Мариян Николов.  

Г-н Николов, излезе съобщение от МОСВ, че с Вас е сключен първият договор по ОПОС 2014-2020, но като инвестиция е посочена сумата от 91,3 млн. лв. Защо има разлика с досега обявените над 70 млн. лв.?

Разликата идва от това, че в съобщението на МОСВ е включено и ДДС-то, което по принцип не се финансира от оперативната програма. То възлиза на около 14 млн. лв. Тоест, реалната сума за финансиране без ДДС е 76,5 млн. лв., от които съфинансирани от наша страна ще бъдат 8,2 млн. лв. и 68,3 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ.

Има разлика и в километрите, за които се знаеше досега и тези, които пише МОСВ. Каква е дължината на водопровода и канализацията, които ще се изграждат и рехабилитират?

22 км водопровод и 46 км канализация – това е в кръгли числа. В тези 46 км. канализация са включени 12 км от колектора на град Смолян поради огромната инфилтрация, която се получава от река Черна в колектора – голямо количество чиста вода прониква в него. Тази мярка е в изпълнение на изискванията на Jaspers (Европейски инструмент за помощ на държави, които са се присъединили през 2004 и 2007 г. към ЕС, за да подготвят висококачествени мащабни проекти – б.р).

Какви други дейности са предвидени?

На пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ) „Хубча“ и „Превала“ имаме подмяна на кранове с ел. задвижки от порядъка на около 400 000 лева. Другото, което трябва да направим, е третично стъпало на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Смолян.

Пише, че ще се прави рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води, това вярно ли е?

Не знам какво са имали предвид, но ние имаме планирано изграждане на третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. Рехабилитация е, ако имат предвид смяната на крановете на пречиствателните станции за питейни води. ПСОВ е действаща и сравнително нова, не е предвидена рехабилитация за нея.

Обявихте първата строителна поръчка за 22 милиона и половина без ДДС, защо разделяте обекта?

Разделяме го, защото за този обем работа, за която сме обявили процедура, имаме изготвен технически проект. Поръчката ще се възлага по Червен Фидик. Затова е отделена от останалата, която ще е приблизително 2/3 от целия обем СМР. Тя ще се възлага на инженеринг по Жълт Фидик.

Може ли да преведем Червен Фидик като договор за строителство, а Жълт Фидик – като договор за инженеринг (проектиране плюс строителство)?

Да.

Втората поръчка на каква стойност ще бъде?

От порядъка на 46 млн. лв. без ДДС. И ще включва дейностите, за които имаме идеен проект, но за тях няма работен проект. Основно са два лота и няма необосновано разбиване на поръчката. Останалите поръчки ще бъдат за третичното стъпало, съответно доставка и монтаж на кранове за двете станции за питейни води. Това са по-малките поръчки. Има и за изграждане на Географска информационна система със система за наблюдение на активите.

Кога обявявате втората процедура за строителство?

Тя вече е пусната в Агенцията за обществени поръчки и чакаме да бъде публикувана. Във вторник е изпратена, като мине тридневният срок до петък, в понеделник предполагам, че ще бъде обявена.

Изненадахте ли се, че точно смолянски фирми обжалваха и блокираха първата процедура?

Няма какво да се изненадвам, очакваше се някой да опита да я спре. Те имат право. Въпрос на избор е.

Да не са се почувствали пренебрегнати по някакъв начин?

Няма как да бъдат пренебрегнати. Има обявена поръчка, има критерии за оценка. Конкурсът е открит и всеки може да кандидатства. Ако някой се е почувствал дискриминиран, има право да си потърси правата. Има органи, които ще преценят дали сме прави или не. Аз не мога да давам оценка.

Facebook Comments