В Смолян 25 ресурсни учители са прехвърлени в училищата

25 от наличните 80 ресурси учители са прехвърлени в училищата. Досега тези специалисти са на работа в Ресурсния център на Смолян, съобщи директорът му Мария Семерджиева.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и детските градини в цялата страна трябва да осигурят специалисти за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца, които имат такива потребности. Ресурсните центрове са преобразувани в Регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование.

„В този смисъл има реформа в самата институция, а училищата от друга страна са длъжни да си назначат специалистите, които да продължат да подкрепят децата. С децата нищо не се случва, те не усещат промяната. Едни и същи ресурсни учители, психолози, логопеди продължават да работят с тях. Въпросът е, че тези специалисти са служители вече на училищата, работодател им е директорът на съответното училище. Досега работодател им е бил Ресурсният център“, обясни Семерджиева.

Според новия закон училищата трябва да си изградят екипи за личностно развитие и поради тази причина специалистите преминават в училищата. А Ресурсният център методически ще продължи да подкрепя същите тези специалисти и същите деца.

Подкрепата за всяко дете е обща и допълнителна. Обща подкрепа се дължи на всяко едно дете, което е в образователната среда. 

„Преназначаването на 25-мата учители от общо 80 в Ресурсния център е само един етап от един сложен процес на взаимодействия между учители, родители, деца със специални образователни потребности. Това са човешки съдби и не може да ги промениш рязко от днес за утре. Процесите ще текат през цялата година“, коментира директорът на Ресурсния център, който е открит преди десет години.  В него работят 80 специалисти – логопеди, психолози, кинезитерапевти и др.

Там, където училището или детската градина има капацитет и може да администрира процеса, сами ще организират нужната обща и допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности. Където обаче липсва достатъчен капацитет, Ресурсният център ще продължи да я оказва. „Например, в едно училище има едно дете със СОП. При това положение директорът не би могъл да осигури всички видове специалисти за него. Тогава той заявява, че има нужда от нас и ние продължаваме да работим с това дете“, поясни Семерджиева.

Тя е категорична, че стрес в системата от тази реформа няма, защото промените не рефлектират върху децата. А Смолян е сред положителните примери в страната, защото е осигурена добра комуникация на всички нива – учители, родители, ръководство на училища.

Facebook Comments