Вижте какви пари има за ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища в област Смолян

Д-р Даниела Дариткова на 14-ти март отправи въпроси към министъра на регионалното развитие Петя Аврамова за републиканските пътища в област Смолян.

Тя поиска от нея информация за проектите с европейско финансиране за рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа, които предстои да се реализират в Смолянска област и на какъв етап е тяхното изпълнение.

Освен европейските проекти, какви други инвестиции по линия на държавния бюджет, респ. бюджетът на МРРБ и АПИ се предвижда да бъдат извършени през настоящата година, попита тя.

Ето отговора на министър Аврамова, публикуван едно към едно, без редакторска намеса:

На територията на област Смолян Агенция „Пътна инфраструктура“ стопанисва 538,84 км републикански пътища.

Агенцията е запозната с експлоатационното състояние на републиканската пътна мрежа в област Смолян, както и със значението и за местното население и бизнеса. Чрез бюджетни средства, целево финансиране и европейско съфинансиране през годините Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ полагат усилия за трайното подобряване на техническите характеристики на пътищата в областта.

Бих искала да Ви предоставя информация за планираните инвестиции в програмен период 2014-2020 г.

Обекти с европейско съфинансиране:

 • По проект „Насочени към подобряване на трансграничната достъпност“ с акроним СгоэзВо на програма за сътрудничество Интеррег У-А Гърция – България 2014-2020 г. се предвижда рехабилитация и частична реконструкция на път ІІ – 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем:

Участък 1 – от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920;

Участък 2 – от км 132+920 до км 135+530 (обходен път на гр. Рудозем).

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на пътния участък между гр. Средногорци и гр. Рудозем, както и ново строителство – изграждане на обходен път на гр. Рудозем.

Целта на проекта е да бъде изграден нов Гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем – Димарио (Рудозем – Ксанти), нова пътна ос „Смолян – Ксанти“, както и повишаване на мобилността и достъпността в трансграничния регион.

Актуално състояние: За участък 1 има сключени договори с избрани изпълнители след проведени обществени поръчки.

Изпълнител на строителство: „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД, гр. София;

Изпълнител на строителен надзор: „Пътинвестинженеринг“ АД.

Срокът за изпълнение на обекта е 18 месеца от подписването на Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Същият е подписан на 20.08.2018 г. Към момента на обекта се изпълняват изкопни и бетонови работи, както и разчистване на площи в рамките на сервитута на пътя.

За участък 2 се провеждат процедури за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор. Успоредно с това в момента се процедира издаването на Разрешение за строеж от община Рудозем.

 • Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се реализира рехабилитацията на проект Лот 22 „Път ІІІ-866 Михалково – граница област Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21,193 км, област Смолян”.

Актуално състояние: За проекта има сключени договори с избрани изпълнители след проведени обществени поръчки.

Изпълнител на строително-монтажните работи: „ИСА 2000“ ЕООД;

Изпълнител на строителен надзор: „Пътконсулт 2000“ ЕООД;

Обща стойност на проекта: 30 536 739,74 лева.

Срокът за изпълнение на строителството е 15 месеца от подписването на Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Същият е подписан на 23.08.2018 г. Към момента на обекта е изпълнено геодезическо заснемане на теренната основа. Съгласно актуализирания линеен график същинските строително-монтажни дейности започнаха на 18.03.2019 г.

 • Със средства по оперативната програма също така ще се изпълни и проект Лот 24 „Път ІІІ-866 Смолян – Стойките – Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян“.

Актуално състояние: За Лот 24 е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност: 29 105 256, 80 лева.

В края на 2017 г. бяха обявени обществени поръчки за избор на изпълнител за строителство и за строителен надзор на обекта. Предвижда се в началото на месец април работите на двете комисии да приключат и да се обяви класирането на участниците. При положение, че не постъпят жалби, ще се пристъпи към подписването на договори с избраните изпълнители.

Обекти с финансиране от държавния бюджет:

В инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ през настоящата година ще се финансират следните обекти:

 • Път ІІІ-868 Рудозем – Смолян от км 0+000 до км 22+225.

Актуално състояние: През 2018 г. е обявена обществена поръчка за „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: път ІІІ-868 „Рудозем – Смолян” от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+225“. Индикативната стойност за проектиране е 290 000 лв. без ДДС. Към момента комисия разглежда подадените оферти. След приключване на работата на комисията ще се обяви класиране на участниците. При положение, че не постъпят жалби, ще се пристъпи към подписването на договори с избрания изпълнители.

 • Път ІІІ-861 Лъки – Джурово – м. Здравец – м. Рожен от км 31+040 до км 42+921

Актуално състояние: През 2018 г. е обявена обществена поръчка за изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация). Прогнозна стройност на поръчката – 167 000 лв. без ДДС. Към момента комисия разглежда подадените оферти. След приключване на работата на комисията ще се обяви класиране на участниците. При положение, че не постъпят жалби, ще се пристъпи към подписването на договори с избрания изпълнители. Разширен идеен проект: Главна пътна комуникация Смолян – участък на кръгово кръстовище при км 97+613 на път II- 86 до км 2+000 (посока Мадан)

Актуално състояние: През настоящата година се предвижда да бъде обявена обществена поръчка за изработване на технически проект.

 • Път ІІІ-861 /П-86/ – Югово – Лъки – м. Здравец от км 0+000 до км 31+040.

Актуално състояние: През 2015 г. е обявена обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път ІІІ-861 /П-86/ Югово – Лъки – Здравец от км 0+000 до км 31+040 и упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект“. Предстои завършване на техническия проект.

 • За републикански път ІІ-86 Асеновград – Смолян в участъка от км 27+710 до км 102+600 Агенцията е възложила изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента за движение между гр. Асеновград и гр. Смолян, където трасето е с две ленти за движение.

Актуално състояние: След поискана преценка за необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, за участъка бе получено писмо за постановено Решение по ОВОС № СМ-025-ПР/2018, с което Агенцията е уведомена, че не е необходимо да се извършва ОВОС.

Проектантът на обекта е запознат с Решението на Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян. В Агенция „Пътна инфраструктура“ е получена допълнена, спрямо мерките по ОВОС, разработка на фаза Втори междинен етап. Предстои провеждане на Експертен технико-икономически съвет към Агенцията, на който ще се избере вариант за изграждане на участъци с трета лента.

За реализиране на проекта ще е необходимо да се проведат отчуждителни процедури на засегнатите имоти или части от имоти. Предвид фазата на проектиране (прединвестиционно проучване, включващо разработване на предварителен Подробен устройствен план) Агенция „Пътна инфраструктура“ не може да се ангажира с прогнозен период за започване на строителството.

 • Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-8652 (п.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград) при км 10+500 (гр. Неделино).

Актуално състояние: През настоящата година ще бъде обявена обществена поръчка за извършване на проучвателно-проектантска работа, чрез която да се извърши детайлно инженерно-геоложко проучване и да се даде оценка на геодинамичното състояние на участъка. Въз основа на получените резултати ще се изготви технически проект за трайно стабилизиране на засегнатия участък с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда.

Индикативната стойността за изпълнение на обекта е 4 000 000 лева.

 • Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-8652 (п.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград) при км 19+992 (гр. Неделино, местност „Баряков Дол“).

Актуално състояние: През настоящата година ще бъде обявена обществена поръчка за извършване на проучвателно-проектантска работа, чрез която да се извърши детайлно инженерно-геоложко проучване и да се даде оценка на геодинамичното състояние на участъка. Въз основа на получените резултати ще се изготви технически проект за трайно стабилизиране на засегнатия участък с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда.

Индикативна стойността за изпълнение на обекта: 3 000 000 лева.

 • Трайно укрепване на активизирал се свлачищно-срутищен процес, засягащ републикански път ІІ-86 Соколовци – Смолян – Средногорци при км 109+450.

Актуално състояние: Към настоящия момент се подготвят техническите изисквания за възлагане на две обществени поръчки за изпълнение на проектантски работи и строителство (инженеринг), както и на строителен надзор за обекта. Индикативната стойността за изпълнение на укрепването е 3 743 000 лева.

Относно текущото поддържане на републиканската пътна мрежа в област Смолян Ви предоставям информация за разходени средства през 2018 г.:

 • зимно поддържане – 2 919 497,51 лева;
 • текущ ремонт и поддържане – 4 981 172,92 лева;
 • пътни знаци – 126 188,54 лева;
 • ограничителни системи – 602 854,82 лева;
 • хоризонтална маркировка – 13 227,66 лева;

Общо разходени средства: 8 642 941,45 лева.

По републиканската пътна мрежа и през настоящата година съобразно бюджета на Агенцията ще се извършват текущи ремонти, включващи кърпежи, дейности по отводняването, ландшафтно оформяне, полагане на хоризонтална маркировка, подмяна на повредени ограничителни системи и знаци.

За подобряване пътната инфраструктура и гарантиране на безопасно и комфортно пътуване Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще продължи да търси възможности за поетапно изпълнение на ремонтни дейности на пътната мрежа в област Смолян чрез включване на обекти в бъдещи инвестиционни програми на Агенцията.