Култура

Защо се бави проектът за обновяване на планетариума в Смолян?

Запитвания защо се бави проектът за обновяване на планетариума от граждани и медии провокираха отговор от местната администрация.

Той стартира през 2021-ва година, финансира се от два източника, което обуславя висока административна сложност при неговото управление и изпълнение. В същото време изключителната специфика на оборудването и на сградата, в комбинация с динамичните  инфлационни процеси са фактор, който допълнително усложнява цялостното му изпълнение, казват от общината.

По проекта е предвиден основен ремонт и реконструкция на планетариума – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност.

Другата много важна част е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Предвижда се и обособяване на втори посетителски център, за да се обогатят услугите, които ще се предлагат.

Общата му стойност е 4 156 302 лв. От тях 2 656 423 е безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ и 1 499 878 лв. от „Фонд за устойчиви градове“. Крайният му срок е 30-ти юли тази година.

След процедура по ЗОП на 19-ти юли 2021-ва е подписан договор за СМР с „Иса 2000“ ЕООД на стойност 1 651 302 с ДДС. Строителната площадка е открита два месеца по-късно и към момента са изпълнени по-голямата част от предвидените строителни дейности, информират от пресцентъра на общината.

След частичното разкриване на покрива са констатирани проблеми с отвеждането на дъждовната вода чрез съществуващите воронки и водосточни тръби. Необходимо беше да се даде проектно решение за промяна на покривната конструкция с цел подобряване на водоотвеждането. Установи се нужда от актуализиране на проекта и заради изпълнение на стоманобетонова рампа, допълнителна обработка на стените по фасадите, премахване на компрометирана мозайка, обработка на облицованите с камък стени, уточняване с проектант и службата по Пожарна безопасност и защита на населението за начина на обработка на дървените ламперии, промяна на материала за дограма.

Поради неблагоприятни климатични условия – значителни количества валежи на територията на община Смолян към онзи момент и необходимост от изготвяне на проект, строително-монтажните работи са спрени  в края на 2021 г.

През това време е водена постоянна комуникация със строители, проектанти и експерти за изключително специфичното оборудване на планетариума. Процесите по извършване на СМР и инсталация на оборудването са взаимно свързани. Нужна е пълна координация и определена последователност в изпълнението.

Вследствие на шокиращите инфлационни процеси, сериозните проблеми с веригите на доставки и динамичните възможности за технически решения, процедурите по възлагане на оборудването бяха променяни и детайлизирани няколко пъти, което доведе до тяхното забавяне.

На 31.01.2023 г. беше  обявена процедура с предмет „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване, обучение за работа и гаранционна поддръжка на цялостна дигитална планетариумна проекторна система, включваща нов полусферичен купол и апаратура/оборудване за дигитален планетариум за нуждите на община Смолян“. Офертите са отворени и  комисията приключва процеса по избор на изпълнител.

Поръчката се характеризира с висока техническа сложност, множество търсени резултати, взаимосвързаност на отделните детайли и голям обем на техническите предложения.

Във връзка с постановление на Министерския съвет, касаещо индексация на цени, община Смолян предприе действие за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за разходите за строително-монтажни работи с инфлационна добавка в рамките на регламентираните стойности до 15%.

На 29.03.2023 г. е сключен анекс за индексация с 15% върху общата стойност на договора, или с 247 695 лв. с ДДС. Предстои да се анексира и договорът за СМР.

Междувременно беше изготвен и предаден с протокол от 05.04.2023 г. измененият архитектурен проект, който се съгласува с институциите, както и се изготвя комплексен доклад от надзорната фирма. Следва съгласуване на проекта от главния архитект и изменение на разрешението за строеж.

През следващата седмица – до края на месец април, ще бъде приключена с решение поръчката за доставка и ще бъдат финализирани процесите по изменение на разрешението за строеж. 

Следва да се има предвид, че целият проект далеч не е само строителство и съоръжения. Той включва още дейности по публичност, одит, строителен и авторски надзор, обучения, обзавеждане, управление, отчитане и др.

Предстои да се закупи по реда на Закона за обществените поръчки следното оборудване: за звездна зала – 120 стола с регулируеми седалки; за обсерватория и фоайе – нов телескоп за обсерваторията, два броя интерактивни екрани и 20 бр. изложбени табла със стойки за фоайето; за втори посетителски център – интерактивни устройства, като например Redshiftamp, Blueshift, Полярно сияние, Constelation quiz, Реалистичен макет на луната, Solar system explorer; за киносалон – озвучителна система и фиксирани столове /седалки 160 бр.; за кръжочни зали – интерактивни дъски, посетителски столове, заседателни маси; за кабинети на физици и директор – бюра, работни столове, шкафове, етажерки и др.

Срещат се определени затруднения, заради инфлационните процеси и веригите на доставки, като програмата не предвижда индексация в цените за доставки на инсталации, оборудване, обзавеждане и др. Въпреки това, възлагането ще бъде извършено по групи в следващите месеци.

Проведени са предварителни разговори с програмата за удължаване на срока на проекта с няколко месеца, за което сме получили положително становище. Така при първоначален срок края на юни 2023 година, след 3-4 допълнителни месеца проектът ще бъде завършен в цялост и Смолян ще има своя обновен планетариум на най-високо световно ниво.

Предстои да се проведат процедури по подбор на персонал, който да бъде обучен за работа с новите системи и оборудване.

Всички в града и най-много кметът желае модернизацията на планетариума да приключи в най-кратки срокове и обекта да започне да приема посетители от целия свят.

Няма да допуснем обаче това да се случи за сметка на нарушение на процедури или качествено изпълнение, защото щетите от това ще плащаме всички ние, гражданите на Смолян.

Вярваме, че след толкова много усилия, както при всеки проект досега, ще постигнем поставените цели и резултати на финала. Ще се гордеем с Планетариума, който ще продължи да допринася за популяризиране на града, да носи знание на ученици,  културна и туристическа добавена стойност на всички посетители.

След завършване на проекта в основната звездна зала ще може да се изнасят най-разнообразни звездни спектакли и програми от цял свят. Вторият посетителски център ще дава много възможности за допълнителна информация и интерактивни програми. Сградата ще може да се използва за конгреси, презентации, дигитални събития. Ще бъде възможно и излъчване на живо на световни астрономически, космически, спортни, културни събития и др.

error: Защитено Съдържание!