846 000 лв. е инвестицията във ВиК-системи тази година в Смолянско

Инвестиции на стойност 846 000 лева планира за тази година „ВиК“ ЕООД в Смолянска област, съобщиха от областната администрация след като приключи редовното общо събрание на ВиК-асоциацията. В присъствието на 77.87% от членовете й е приета инвестиционната програма на водното дружество и бюджетът на асоциацията. На заседанието без право на глас са присъствали управителят на „ВиК“ ЕООД инж. Мариян Николов и зам.-управителят инж. Костадин Тотев.

„Асоциацията по ВиК изпълнява своите ангажименти и разплаща задълженията си, като основните разходи са свързани със заплати на служителите и задължителни осигурителни вноски“, заявил областният управител Недялко Славов, който е и председател на АВиК.

Представяйки за обсъждане проекта й за бюджет, той уточнил, че сумата е същата като миналата година – 42 857 лв., от които 15 000 лв. е вноската на държавата, а останалата част са вноски на общините.

По думите на Николов в 70% от общините на област Смолян инвестиционните намерения за предходната година са преизпълнени, като някои инвестиции не били реализирани заради забавяне на тръжни процедури, като средствата за тях ще бъдат вложени по предназначение, т.е. там, където не е изпълнен инвестиционният план за 2018, той ще бъде преизпълнен за 2019 година.

По време на обсъждането Славов повдигнал въпроса за осигуряване на  агрегати за помпените станции на Пампорово, Мугла, Доспат и Борино, за да не се допуска прекъсване на водоснабдяването в районите при тежки зимни условия. Обсъдена била възможността за наемането на агрегати, защото инвестицията в закупуване би била неоправдано висока.

В последната точка от дневния ред на заседанието днес бяха обсъдени действията за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите и Национални програми за прилагането им, във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции в агломерациите от 2000 до 10000 е.ж. в обособени територии.

Facebook Comments