ВсичкиСмолян

Антимонополната комисия отхвърли жалбата на „Контракс“ за планетариума

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбата на „Контракс“ АД срещу община Смолян. Дружеството бе отстранено от участие в процедурата за доставка и монтаж на планетариумна проекторна система с полусферичен купол и апаратура за дигитален планетариум, заради несъответствието ѝ с предварително обявените условия.

Визирани са няколко проблема. С куполни екран – че производителят, на който са се позовали от фирмата, предлага два варианта на един модел, но не е бил посочен кой точно предлагат. И двата модела обаче не отговарят на базисните изисквания на общината. Предложеният компютър не е предвиден за монтаж на мрежови шкаф, което е условие в поръчката. Изискването за разполагане на всички компютри в един мрежови шкаф е свързано с условията за монтаж, съхранение, експлоатация и поддръжка на компютърната техника и не може да бъде пренебрегвано. Предложеният от „Контракс“ софтуер за управление на планетариум също не е съвместим с изискванията на възложителя. Поради всички тези несъответствия офертата е приета за нередовна и участникът отстранен.

По всички пунктове КЗК подкрепя становището на комисията по избор, назначена от кмета на община Смолян Николай Мелемов.

Пред КЗК освен аргументи в защита на офертата си, от „Контракс“ са заявили, че фирмата, спечелила поръчката, незаконосъобразно е допусната до оценяване, класиране и избор.

Става въпрос за „ПСП – Стеза“ ЕООД, която е регистрирана през февруари тази година. За подизпълнител тя е вписала „Скайпоинт СРЛ“ (Италия).

Според „Контракс“ подизпълнителят ще извършва 100% от дейностите по поръчката и „ПСП – Стеза“ реално няма да участва в реализирането ѝ.

Не такова е становището на КЗК. Констатацията им е, че подизпълнителят поема 80% от дейностите.

„Икономическите причини, поради които даден участник предлага подизпълнител, могат да бъдат различни. Конкретната форма на изпълнение на поръчката е въпрос на преценка на изпълнителя при спазването за законовите изисквания и условията на възложителя. Прегледът на относимите разпоредби показва, че не са налице ограничения нито за броя на подизпълнителите, които могат да се използват, нито за техния дял в изпълнението на обществената поръчка. Единственото ограничение е лица, които са посочени като подизпълнители в офертата на даден участник, да не подават самостоятелна оферта. Законодателят не е поставил нито минимален, нито максимален размер на дела на участие на подизпълнителите, т.е. преценката в тази насока е единствено и само по усмотрение на участниците в конкретната процедура, при условие, че подизпълнителят няма да реализира целия обем от дейности“, сочи в решението си Антимонополната комисия.  

Според нея по своя преценка двете дружества са уговорили помежду си кой какъв дял ще изпълнява от поръчката, като са се споразумели дейностите, изпълнявани от подизпълнителя, да са 80% от общата работа, която следва да се извърши, а останалата част ще бъде реализирана от „ПСП – СТЕЗА“ ЕООД.

КЗК намира, че „Контракс“ АД прави собствен анализ, че „Скайпойнт СРЛ“ ще изпълнява целия обем от дейностите по предмета на поръчката, което противоречи на установената фактическа обстановка. И това не води до незаконосъобразност на определянето на „ПСП – СТЕЗА“ ЕООД за изпълнител, е становището на КЗК.

С решението си за отхвърляне на жалбата, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, тя възлага на „Контракс“ да плати на община Смолян 2000 лв. разноски по производството.     

error: Защитено Съдържание!