Блатният плаун вирее по-добре след намесата на учени и екоексперти

Най-голямата и жизнена популация на Блатен плаун в Родопите е стабилна. Това показа проверка на езерото „Лагера“, където се намира популацията на защитения вид, съобщиха от екоинспекцията в Смолян.

Видът е включен  в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България в категория „Критично застрашен“. На територията на България е описван само в Рила и Средни Родопи, като единственото находище в Рила не е потвърждавано след 1945 г.

Проверката е част от мониторинговите дейности към Националната система за мониторинг на биологично разнообразие, която ежегодно следи за състоянието на защитени растителни и животински видове на територията на цялата страна.

Освен числеността и плътността на популацията експерти от РИОСВ – Смолян, отчетоха ефективността на проведените през миналата година дейности по почистването на находището от дървесна растителност.

Резултатът от съвместните усилия на екип от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти от инспекцията е отчетено подобряване състоянието на находището.

Блатният плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) е уникален вид от българската флора и един от най-редките видове папратообразни  растения.  Среща се само в две от Чаирските езера и в едно от Смолянските езера.

Специфичното местообитание на растението са оголени места в торфища, в пояса на иглолистните гори над 1200 м надморска  височина с наличие на постоянна влага. Растението има огромно значение за опазването на местообитания на видове като Водна детелина, Торфени мъхове, Росянка и други.

Facebook Comments