Днес Чепеларе внася подписка във ВСС срещу закриването на Районния съд

Подписка и становище за категорично несъгласие с избрания модел за оптимизация на съдебната карта в цялост и в частта, в която се предвижда закриване на Районния съд в Чепеларе внася сдружение „Заедно за Чепеларе“ във Върховния съдебен съвет. 900 души от града са се подписали, че са против закриването и трансформирането му в териториално отделение към Районния съд в Смолян.

„Модел 4 е избран без широко обществено обсъждане с най-засегнатите от неговите предвиждания – гражданите, местните общности, представители на обществеността и юридическите лица. Проведените досега срещи на представители на ВСС с магистратите по места, няколкото срещи по апелативни райони, на които не бяха поканени всички заинтересовани от реформата, както и възможността за становища към настоящия момент, не съставляват широко обществено обсъждане. Считаме, че реално обсъждане не се провежда, защото ВСС нито взема предвид, нито обсъжда реално възраженията на засегнатите, а вместо това голосновно настояване, че няма да засегне правата им. Модел 4 е избран и без предварителен анализ на социално-икономическите последици от планираната реформа“, се сочи в становището на местното сдружение.

Те считат, че един толкова фундаментален модел на реформа, засягащ пряко достъпа до праводъсие, би следвало да е широко обсъден преди избора на конкретен модел за съдебна реформа, а не постфактум – след неговия избор от Пленума на Висшия съдебен съвет на 18.02.2021г.

„Прави впечатление, че в предлагания модел 4, значително е ограничена компетентността на Районния съд като същия престава да бъде основен първоинстанционен съд. Това решение е неоправдано и не държи сметка за правото на достъп на гражданите до съд, както и за ролята на районните съдилища в местните общности“, допълват от „Заедно за Чепеларе“, чийто председател е Тонка Динчева.

В Чепеларе правораздаването има близо 134–годишна история, като Районният съд обслужва всички 13 населени места в общината.

Там считат, че ако бъде приведен в изпълнение приетия модел 4 за съдебна реформа, правото на достъп до правосъдие на гражданите, гостите, туристите, а и всички останали субекти на територията на общината, ще бъде сериозно накърнено.

Причината е, че значително се стеснява обхватът на гражданските и наказателните дела, които ще бъдат разглеждани от съда. Основаната група дела ще са в най-близкия Окръжен съд Смолян. Това означава жители на отдалечените села в общината да пътуват до Смолян, на разстояния, преодоляването на които надвишава 90 минути пътуване, при усложнени климатични и пътни условия през зимата, при високопланински релеф и при нередовни и липсващи в определени часове транспортни връзки.

Местните жители са категорични, че всичко това ще затрудни или ограничи основни човешки права, в това число правото им на достъп до правосъдие. Реформата според тях ще доведе до значително по-големи разходи за тези, които ще потърсят защита на правата си, което представлява обективна пречка пред достъпа до правосъдие.

Според тях закриването на Районния съд, съчетано с промяната в подсъдността, би довело до чувство на безнаказаност на лицата, склонни към престъпления и противообществени прояви, като броя на им в активния зимен сезон  се увеличава, предвид непосредствената близост на к.к. Пампорово, част от територията на който се обслужва от РС-Чепеларе и РУ-Чепеларе.

„С прилагането на модел 4 считаме, че няма да се постигне заложената в доклада цел за повишаване качеството на правосъдие, чрез тясната специализация на съдиите. Съдиите в РС-Чепеларе, видно и от доклада по модел 4, работят без специализация. Тук следва да Ви обърнем внимание, че компетентността на районните съдии, които правораздават по всички видове дела, без тясна специализация, са на много по-високо ниво, от това на съдиите, които правораздават само по определен вид дела“, сочат от „Заедно за Чепеларе“.

Одобрения модел на реформа според чепеларци би следвало да отговаря в най-голяма степен на обществените очаквания за ефективно, прозрачно, качествено, бързо, достъпно и евтино правосъдие- нещо, което не намираме в избрания модел на реформа.

„Видно е от заключителната част на доклада, че РС-Чепеларе е сред първите пет съдилища предложени да бъдат трансформирани в териториални отделения. Оправдание или обяснение за това от съдържанието на доклада- не намираме. От ВСС по повод интервюта в медийте бе направен единствено коментара, че районния съд разглежда малко дела и съществуването му като самостоятелен районен съд излиза  скъпо. Едновременно и в противоречие с това становище на координатора по проекта, същият координатор заявява, че намаляването на разходите не е основана цел на реформата“, се сочи в обръщението до ВСС.

От Чепеларе възразяват срещу коментарите на координаторите и са убедени, че самият доклад не почиват на актуални данни за социално-икономическата обстановка в община Чепеларе.

„Освен това същите коментират натовареността на 2-ма съдии и 11 служители при все, че през миналата година в съда е работил 1 съдия и разгледаните реално от него дела покриват нормата за средна натовареност. Освен това не всички щатни бройки за съдебни служители са заети, поради което съдебните служители, с които съда работи, са минималния брой необходими такива“, допълват от Чепеларе.

От сдружението изразяват надежда за преразглеждане на модел 4, като вариант за съдебна реформа, доколкото той не държи сметка за правото на достъп до съд на гражданите на Община Чепеларе.

Изразяват и готовност за включване в национални протестни действия срещу реализирането на модел 4.

Припомняме, че наскоро бе изпълнена друга такава процедура – с прекратяване дейността на Районната прокуратура в Чепеларе и превръщането й в териториално поделение на Смолянската.