Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Електронно табло ще известява Златоград и Кирково за качеството на питейната вода

Електронно табло да известява жителите на Златоград и Кирково за качеството на питейната вода. Това е една от мерките, които предстои да се изпълни. Решението е взето след като междуведомствена комисия провери как функционира хвостохранилище „Ерма река“, което периодично замърсява водите на река Върбица.

Вчера кметът е представил пред членове на инициативната група за чиста вода в Златоград всички направени от нея предписания.

Общото становище на всички представители на компетентните институции, определени със заповед на областния управител на Смолян Недялко Славов, е, че няма отклонение в показателите на питейната вода в Златоград. Констатацията им е на база извършени анализи и представени протоколи.

Общо девет са мерките за подобряване функционирането на хвостохранилище „Ерма река”.

Отсега нататък пробите, които ще се взимат от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на Златоград и от река Върбица, ще става в присъствието на представители от местното население.

РИОСВ в Смолян ще прави контролни изследвания при интензивни валежи и снеготопене.
Басейнова дирекция в Пловдив дава предписание на „Горубсо Златоград” АД да представи план – програма с мероприятия съгласно Плана за управление на речните басейни. Предписано е също дружеството да подобри пропускателната способност на р. Ерма в опашката на хвостохранилището, да възложи проект за помпено транспортиране на отпадъка от обогатителната фабрика до опашката на хвостохранилището, да почисти част от езерото, заето от тръстика.

При обилни дъждове в района „Горубсо“ трябва да извършва ежедневен собствен мониторинг на водите на пункт „Изход тунел”, а при нормална обстановка един път седмично – за определяне на стойностите по показател „неразтворени вещества”.

Ще трява да се направят прединвестиционни проучвания за изграждане на пречиствателна станция за питейни води и алтернативно водоснабдяване на Златоград.

Представител на местната власт ще присъства при вземане на проби от водата на шахтовите кладенци. Протоколите от всички изпитвания на водата ще се публикуват в интернет страницата на община Златоград.

От „ВиК“ ЕООД се иска да увеличат честотата на проверките и да засилят контрола на показателя pH на водата.
Представителите на местната инициативна група заявиха желание за единодействие с местната власт, областната управа и гражданското общество за подобряване качеството на водата и екологичната обстановка в община Златоград.

За да бъдат разсеяни всякакви съмнения за спекулация със здравето на хората, ВиК дружеството ще предостави информация от кой кладенец е извършвано водоподаването към града, съобщават от местната администрация.

Инициативната група предложи да се потърси съдействие от централната власт за ревизиране на недействащите рудници на територията на общината и тяхното изолиране, с цел намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Кметът на община Златоград пое ангажимент да отправи покана към екипа от БАН, който през 2000 г. е направил доклад за екологичната обстановка в община Златоград на тема „Екологично въздействие на минно-добивната дейност – комплексно изследване в долината на Ерма река, Мадански руден район”. Идеята е да се продължи изследването, отчитайки настоящата екологична ситуация в региона.

Facebook Comments