Колкото пари са постъпили, толкова са изразходвани в община Смолян  

Изпълнението на общинския бюджет за 2017 г. е 78,49% – при заложени 47,9 млн. лв. изпълнението е 37,7 млн. лв. Колкото са постъпленията, толкова са и разходите. Не сме допуснали да извършваме повече разходи от това, което сме събрали като приход, заяви зам.-кметът на община Смолян Венера Аръчкова при общественото обсъждане на отчета за миналогодишния бюджет.

По думите й одитът на Сметната палата за него е с констатации и препоръки, без забележки и корекции, а препоръките са изпълнени в процес на изготвяне на одита.

Местната управа спазва четири от петте показателя, които се следят от Министерството на финансите. Проблем е от години сумата на поетите ангажименти по договори. На 1 януари 2017 г. поетите ангажименти са на стойност 64 млн. лв., а към 31 декември 2017 г. те са вече 51 млн. лв.

„Не е тайна за никой от вас, че ние сме били с 250-300% поети ангажименти, в момента сме на 139,47%. В процес на изтеклата година поетите ангажименти са в размер на 9 млн. лв., а 18 млн. лв. са разплатени по договори“, отбеляза Аръчкова.

Дългът на община Смолян също е намален – от 17 327 588 лв. в началото на 2017 г. в края на годината той е 15,4 млн. лв.

Просрочените задължения на общинската администрация са на стойност 679 000 лв., а останалите 127 000 лв. са просрочени при второстепенните разпоредители.

Получените заеми са в размер на 221 000 лв. от фонд ФЛАГ, а отчетените възстановени са в размер на 1 914 000 млн. Погашенията по дългосрочния заем са в размер на 1 946 874 лв.

7 млн. лв. капиталови разходи са извършени при заложени 13 млн. лв. като неизпълнението идва от нереализираните постъпления от имотни продажби.

Постъпленията от данък недвижими имоти са в размер на 113%, от данък превозни средства – 91%, от имуществени данъци – 94%, от туристически данък – 84%. Общо при имуществените данъци изпълнението е 99,38%.

Неизпълнение има в при неданъчните приходи, където от продажба на имоти са постъпили едва 3,64% от планираните.  От наеми са реализирани 121% от предвидените, от битови отпадъци – 98%, от продажби на земи – 6,91%, от глоби и санкции – 98,32%. При таксите и услугите изпълнението е близо 80%.

„Отчетът е изпълнение, показващо финансова дисциплина, коректност към бизнеса в града, коректност и към гражданите относно управлението на техните средства“, обобщи Венера Аръчкова.

Facebook Comments