Нова 5-годишна програма за чистотата на въздуха възлага община Смолян

Поръчка за разработване на програма за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за нов 5-годишен период обяви община Смолян. Прогнозната й стойност е 180 000 лева без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“. Настоящата програма е със срок на действие до 2020 г.

В новата програма трябва да се предвидят мерки за намаляване нивата на замърсителите на въздуха чрез контрол на мероприятията от опесъчаването и хигиенизирането, битовото отопление, транспорта и строителните дейности. Целта е достигане на нормите за ФПЧ10 и намаляване на здравния риск.

Неразделна част от програмата е да се разработи и план за действие за петгодишен период 2021-2025 г., указващ мерките, които трябва да бъдат предприети, като се направи технически, финансов и екологичен анализ на всяка от тях.

Техническата оценка на мерките трябва да покаже необходимостта от тяхното изпълнение за постигане на очаквания ефект, както и анализ за ефективността на очаквания резултат.

Трябва да се определи финансовата „тежест“ на мерките, необходима за тяхното реализиране и възможните източници на финансиране.

Екологичната оценка представя възможност за адекватното определяне на очаквания екологичен ефект за всяка от предложените мерки, както и за ясното и конкретно дефиниране чрез измерими индикатори.

Определените цели може да бъдат постигнати по различни начини, които трябва да бъдат идентифицирани, оценени и сравнени. Оценката и сравнението трябва да включват екологичните, технически, организационни и финансови аспекти на всяка алтернатива.

Припомняме, че общата стойност на проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“ е 9,6 млн. лв.

В началото на октомври месец местната администрация обяви процедура по прием на заявки за подмяна на отоплителни устройство с дърва и въглища с отоплителни устройства на газ, електричество и пелети.

Община Смолян попада в район, в който нивата на замърсител ФЧП10 превишават установените норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения от тях. В България има 28 общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и NOx. Това са общини, на чиито територии има разположени пунктове за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската комисия.