Областна администрация – Смолян, представи резултатите по проект I See „Насърчаване междурегионалното развитие на социални предприятия“ 

На 29 ноември 2018 г., в хотел „Кипарис Алфа“ в град Смолян се състоя българо-гръцки форум за социално предприемачество и конференция за представители на общини и общински социални предприятия, проведени в рамките на проект № B2.9c.06 от 23.10.2017 г. „Насърчаване междурегионалното развитие на социални предприятия“  (“I see: Interregional Social Enterprise Empowerment“), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Той се изпълнява от Областна администрация – Смолян, в партньорство с Търговско-промишлена палата – Смолян, две неправителствени организации от Република Гърция и Region of East Macedonia and Thrace – Гърция.

Двете събития бяха открити от зам.-областния управител на Област Смолян – Г-н Андриан Петров, който е и ръководител на проекта от българска страна.

Г-н Петров представи целите на проекта и дейностите, включени в него, като обобщи резултатите до момента от изпълнените вече дейности от Областна администрация – Смолян в качеството и на партньор по проекта. Представителите на изпълнителя на договор “Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район”, финансиран по проект I SEE доц. Ралица Симеонова-Ганева и Г-жа Десислава Аспарухова представиха резултатите от изследването на приноса и ролята на социалната икономика в област Смолян, проучените добри практики и модели на социално предприемачество в България и Гърция, издадения Наръчник за социално предприемачество.

В българо-гръцкия форум се включиха представители на социални предприятия, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и читалища от Област Смолян, както и представители от Република Гърция, в т.ч. на Регион Източна Македония и Тракия и на неправителствената организация „Active Citizens Partnership“ (Активно гражданско партньорство).

Г-н Иво Царев (Смолянска търговско-промишлена палата) представи структурата за подкрепа на социалното предприемачество, създадена от Смолянска търговско-промишлена палата в рамките на проекта.

На форума бяха представени добри практики на социални модели от двете страни на границата, като гръцките добри практики бяха във фокуса на темите с лектор George Bekiaridis (Джордж Бекиаридис), директор на организация „Active Citizens Partnership“.

Гост и лектор на форума беше също Г-жа Мариана Иванова – Представител на Регионалното дружество за заетост и структурно развитие ООД, която представи дружеството, създадено през 1997 г. чрез проучен и приложен чужд опит – Общополезни съюзи за заетост в Германия и Транзитните дружества в Унгария, богатия опит и разнообразието от дейности и проекти, реализирани през годините.

На форума беше направено и представяне на социалния модел на Хранителна банка – Смолян, прилаган от фондация „Ако си дал“, от председателя на фондацията г-н Стефан Чолаков. Той представи организацията и дейностите, които изпълнява – основно доброволчески кампании, насочени към уязвими групи от населението.

По време на конференцията бяха представени оценката на приноса и ролята на социалната икономика, в т.ч. силни и слаби страни, възможности и заплахи за развитие на района, възможностите за решаване на социалните проблеми и факторите, влияещи върху развитието на социалната икономика, възможностите за насърчаване на социалното предприемачество от страна на общините и добрите практики на социални модели, които могат да бъдат приложени за стимулиране развитието на социалното предприемачество в Област Смолян.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект  I SEE , който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество  Interreg  V-A Гърция – България 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на България и Гърция. Отговорността за съдържанието на информацията се носи от Областна администрация Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.