Отпускат нов вид помощи за деца с увреждания

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се въвежда с новия Закон за държавния бюджет тази година. Обединяват се всички помощи, които към момента се получават за децата с трайни увреждания, като се включват и необходимите финансови средства за осигуряване на грижа в домашна среда, съобщи шефът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Петя Пампорова. 

До края на 2016 г. месечната добавка беше в размер на 240 лв. С новия бюджет размерът на помощта е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането, в съответствие с нормативно определеното им предназначение и обстоятелството дали детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители (осиновители) ще бъде 930 лева за определени 90 и над 90 на сто увреждане, 450 лв. за дете със 70 до 90 на сто увреждане, 350 лв. за дете с 50 до 70% увреждане.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане от  семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗДет ще бъде 490 лв. за дете с определени 90 и над 90% увреждане, 420 лв. за дете със 70 до 90% увреждане, 350 лв. за дете с 50 до 70% увреждане.

Помощите ще се предоставят до навършване на 18-годишна възраст на детето, а в случай, че то продължава да учи – до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Лицата, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД няма да подават нови заявления-декларации, а съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес ще отпусне месечната помощ по този член в съответствие с размерите, посочени по-горе, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била първоначално отпусната.

Промените са регламентирани със Закона за семейни помощи за деца и Закона за интеграция на хората с увреждания.

Facebook Comments