Седмокласниците ни втори по български и трети по математика, вижте графиците за кандидатстване

Можем да се гордеем с нашите седмокласници, заяви пред журналисти Мария Семерджиева –началник на Регионалното управление на образованието в Смолян.

По български език и литература са се явили 835 ученика. Средният брой точки за страната е 53.06, а з учениците от Смолянска област – 57,6 точки.

Резултатът по математика за страната среден е 33.62, а в Смолянска област – 38.14, информира Семерджиева.

Тези резултати поставиха седмокласниците ни на второ място по български език и литература след София град, а по математика са на трето място – след София град и Варна.

Най-високият успех по български и литература е на ученик от Средно училище в Неделино – 98,50 точки, а по математика на ученик от Основно училище в Любча – 97 точки.

„От тези резултати можем да направим извод, че дистанционното обучение в електронна среда е протекло нормално, за което благодаря на ученици, родители и учители, заедно са постигнали тези резултати“, каза началникът на РУО-Смолян.

Следващ етап е подаване документи за кандидатстване- първи етап ще протече от 3 до 7 юли 2020 г.

„Обръщам се отново с апел към родителите и ученици да кандидатстват чрез електронната платформа, за да няма струпване на ученици и родители в училище. Ако някой има нужда от консултации, може да го направи в училището-център, за тази година е определено ППМГ „Васил Левски“ Смолян“, каза Семерджиева.

РУО-Смолян отново припомня важна информация за реда и начина на подаване на документи, както и сроковете за това:
В периода от 03 до 07.07.2020 г., включително, ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година.

Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“, на сайта на РУО-Смолян:

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас се подава само по електронен път. Съдействие за попълване на данните в заявлението ще оказват ръководството, класните ръководители и учителите по информационни технологии в училищата, в които са учили учениците.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определеното от началника на РУО–Смолян училище – център – Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“ гр. Смолян, кв. Райково, ул. „ Никола Филипов”№ 2.

Първи вариант – кандидатстване онлайн: В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните.

Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – център.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:
В училището – център могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика.

Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Училище – център за прием на документи за участие в първи (03 – 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

От 3 до 7 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 16 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.

До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.

До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.

На 23 юли 2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

От 24 до 27 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

На 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране.

На 30 юли 2020 г. – записване на приетите ученици на трети етап.