Строителната поръчка по втория воден проект на Смолян е обявена

Поръчка за строителство по интегрирания воден проект на агломерация Смолян обяви вчера „ВиК“ ЕООД с прогнозна стойност 22 450 553 лв. без ДДС, сочи справка в Агенцията за обществените поръчки.

С проекта се предвижда интервенция във водопровод с обща дължина 8123 метра като новоизграден трябва да е с дължина 2692 метра, а реконструкция на съществуващ – 5431 метра.

Канализацията, по която ще се работи, е с обща дължина 17 896 метра. Напълно новата ще е с дължина 8 452 метра, реконструкция е предвидена за над 9 км тръби. Заложена е също реконструкция на 374 метра канализационни колектори, изграждане на 4 нови дъждопревилника и реконструкция на два съществуващи, а също и две пресичания на реки.

Максималният срок за изпълнението му е 782 календарни дни – 2 години и 14 дни.

Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда“, като на този етап договорът между Управляващия орган и бенефициента „ВиК“ ЕООД още не е сключен.

Строителният обект включва отделни клонове на водопроводната и канализационна мрежа на града заедно със сградните отклонения към тях. За характеризирането  на инвестиционния проект с по-голяма степен на сложност допринасят сложните теренни условия на града, както и изпълнението на строителството в интензивна градска среда, изискващо предвиждане на адекватни и ефективни мерки за намаляване на затрудненията на живущите и опазването на околната среда, се сочи в документацията.

В индикативния график е посочено сключване на договор с изпълнителя през месец ноември догодина и приключване на строителството през януари 2022 година.

От участниците в обществената поръчка се изисква да са вписани в съответния за страната строителен регистър, през последните три  приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот в размер на  40 000 000 млн. лв., през последните пет години да са изпълнили идентични или сходни с предмета на поръчката дейности.

Интегрираният воден проект на агломерация Смолян е разработен на база прединвестиционно проучване с цел преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на областния град и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Една от важните цели е постигане на съответствие с европейското екологично законодателство особено по отношение на директивата за пречистване на градските отпадъчни води и за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Очакваният резултат от изпълнението му е увеличаване на събрания и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, да бъдат намалени загубите по водопреносната мрежа и да се подобри водоснабдяването в гр. Смолян.

Град Смолян е с изчислен брой от 28 146 еквивалент жители и попада в първа приоритетна група агломерации според критериите на МОСВ (над 10 000 ЕЖ), за които трябва да се осигури адекватно отвеждане и пречистване на отпадъчните води, функционираща и надеждна канализационна система, предоставяне на качествени водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС.

Сегашното състояние на водопровода в Смолян е следното: общи загуби на вода по вътрешна разпределителна мрежа – 69.98%, като реалните са 60.08%, а търговските – 9.9%; годишен брой аварии (от 2015-2017г.) по вътрешната разпределителна мрежа – 478 бр.; годишен брой аварии по довеждащите водопроводи – 40 бр.; годишен брой аварии по помпените станции – 4 бр.; преразход на електроенергия и реагенти.

Поръчката ще се изпълнява по условията на ФИДИК (Червена книга).

Другите поръчки за строителство, които предстои да обяви „ВиК“, са за„Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” и „Модернизация на ПСПВ „Хубча” и ПСПВ „Превала” чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“.

Индикативната стойност на целия воден проект е 70 млн. лв.

Facebook Comments