В Смолянско 42-ма млади заменят 100 излизащи в пенсия

Демографската картина на област Смолян през 2019 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Нараства броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите, съобщават от териториалното бюро на Националния статистически институт.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Смолян е 103 532 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2018 г. населението на областта е намаляло с 1 889 души, или с 1.8%.

Мъжете са 49 930 (48.2%), а жените – 53 602 (51.8%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 074 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 620, или 24.7% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2009 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.9%, а на мъжете – 20.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (37.5%), Чепеларе (28.8%), Девин (26.7%) и Неделино (25.5%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.2%, Рудозем – 20.9% и Мадан – 22.3%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 11 858, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.0%, Доспат и Мадан – 12.2% и Смолян – 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 6.0%.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 56.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2,  41.1 и 48.7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 52.2%, отколкото в селата – 63.0%. Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (76.9%), следвана от Чепеларе (64.1%), а най-благоприятно – в общините Доспат – 47.8% и Борино – 50.3%. За страната този показател е 56.4%, а за София (столица) – 48.1 %.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.5 години през 2009 г. нараства на 45.3 години през 2014 г. и достига 47.5 години в края на 2019 година.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.6 години, а в селата – 49.9 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 60 754 души, или 58.7% от цялото население, като мъжете са 32 610, а жените – 28 144. Трудоспособното население е намаляло с 1 910 души, или с 3.0% спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. в над трудоспособна възраст са 30 106 души, или 29.1%, а под трудоспособна възраст – 12 672 души, или 12.2% от населението на областта.

Таблица 1. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Смолян към 31,12.2019 г.  

Година Трудоспособна възраст
под трудоспособна в трудоспособна над трудоспособна
2005 14.3 65.0 20.7
2010 12.8 64.9 22.3
2011 12.5 64.1 23.4
2012 12.3 64.0 23.7
2013 12.3 63.5 24.2
2014 12.3 62.5 25.2
2015 12.3 61.6 26.1
2016 12.3 61.0 26.7
2017 12.3 60.1 27.6
2018 12.3 59.4 28.3
2019 12.2 58.7 29.1

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2019 г. това съотношение е 100 към 42. За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора.

Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем и Смолян – 47. Най-нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 23 и 33 лица, влизащи в трудоспособна възраст.