В Златоград обсъдиха бюджет`2017

Публична дискусия на проекта за бюджет`2017 се състоя в залата на местния парламент в Златоград снощи. Освен финансите, пред местната общност бяха представени програмата за предстоящите инвестиции и програмата за разпореждане и управление с общинска собственост.

По думите на кмета Мирослав Янчев бюджетът на община Златоград за 2017 г. е съобразен с икономическите тенденции, с плана за развитие на общината за периода 2014-2020 г. и Закона за държавния бюджет.

Приходната и разходната част на бюджета възлизат на стойност 7 206 680 лв.

Основният акцент в приходната част на бюджета е запазването на данъчната тежест и реализирането на мерки за по-добра събираемост на местните данъци.

Разходната част включва разпределението по видове дейности, в това число делегирани от държавата, дофинансирани държавни дейности с местни приходи и местни дейности.

На публичното обсъждане са били представени и основните акценти на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г. За финансирането й ще се разчита освен на средствата, определени в Закона за държавния бюджет, на собствени приходи и на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Най-важни проекти за годината са: разработка и приемане на Общ устройствен план за цялата община, благоустрояване на улична мрежа, актуализация на проекта за топлопровода, изготвяне на генерален план за организация на движението в Златоград.

Facebook Comments