За начало газификацията в Смолян ще е с обхват 4 км

Четири километра ще е първоначалното трасе за газификация в Смолян.

При старта на проекта ще бъде обхваната част от новия център на Смолян.
На последното си заседание Общинският съвет одобри подробния устройствен план за обект „Газификация на град Смолян“ и подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централната градска част, етап 1“. Фиксирани са и поземлените имоти, през които ще преминават тръбите с газ.

Носител на 35-годишната лицензия от КЕВР за доставка и разпределение на природен газ в община Смолян е фирма „Райков сервиз“ ООД – Димитровград. Дружеството има газоразпределителна система в област Хасково.

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по т.нар. технология „Виртуален газопровод“ – доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи.

Инвестицията е разпределена в два периода – от 2016-та до 2020-та година, когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021-ва до 2025-та, когато обект на интервенция ще са селата Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда.

Инвестиционната програма на „Райков сервиз” ООД включва изграждането на 28,9 км газоразпределителна мрежа с прилежащите й съоръжения на обща стойност 3 546 300 лева в периода 2016-2020 г. и изграждане на 35,2 км мрежа на стойност 2 807 730 лева в периода 2021-2025 г. През първите пет години ще се реализират 56% от общата инвестиционна програма на дружеството, а през втория период – 44%.

Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса пред КЕВР „Райков сервиз” ООД е извършил маркетингови проучвания за възможностите за газификация на община Смолян и е определил обхвата на инвестиционните си намерения на стойност около 9 млн. лева, като предвидените за влагане в мрежата материали и съоръжения са със срок на амортизация не по-малко от двадесет и пет години и със срок на експлоатация приблизително петдесет години. С изграждането на предвидените в идейния проект на дружеството съоръжения и мрежи ще бъде създадена газоразпределителна мрежа и ще се открият възможности в следващите години да бъдат снабдени с природен газ поне 70% от потенциалните клиенти. „Райков сервиз” ООД предвижда до края на 2025 г. на територията на общината да изгради около 64 км мрежа и съответните съоръжения към клиентите на стойност около 6 350 000 лв.

В края на регулаторния период, „Райков сервиз” ООД предвижда доставка на природен газ на 1 784 бр. клиенти, от които 30 бр. са промишлени клиенти, 124 бр. са обществено-административни и търговски клиенти и 1 630 са битови клиенти. За 2025 г. общото потребление на природен газ се предвижда да бъде 6 532 хил. м3, от които 1 850 хил. м3 се пада на промишлените клиенти, 2 400 хил. м3 – на обществено-административните и търговски клиенти, и 2 282 хил. м3 – на битовите клиенти. Потенциалът на лицензионната територия е 6 000 хил. м3 природен газ на промишлените, 7 670 хил. м3 – на обществено-административните и търговски клиенти, и  6 465 хил. м3 – на битовите.

Facebook Comments