Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Заради една минута осъдиха община Неделино

12 822 лева е щетата, която само дотук община Неделино търпи, заради една минута разлика в офертите по две позиции в поръчка за зимно поддържане. Загубите обаче може да набъбнат до 460 000 лева, защото ощетените фирми смятат да водят дела за пропуснати ползи.

Казусът е доста интересен, защото всъщност комисията, която е трябвало да определи спечелилите изпълнители по две обособени позиции, е избрала дружествата, предложили по-бърза реакция при снеговалеж – 2 минути. А на второ място са класирани съответно други две фирми, оферирали 3 минути за реакция.

Проблемът е чисто математически и изчисленията по превръщане на минутите в часове са правилни, но не е трябвало комисията да ги извършва.

Става въпрос за процедура по избор на изпълнители за зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и улици в Неделино за три оперативни сезона. И конкретно за обособени позиции №2 „Район с. Еленка“ (общо 50 км)  и №3 „Район Козарка“ (общо 37 км).

За район „Еленка“ фирма „Топ кънстракшън“ ЕООД от Неделино е посочила срок за реакция след уведомяване от страна на възложителя за снеговалеж – 2 минути.

В методиката за оценка на офертите възложителят е определил показател „срок за реакции при снеговалеж“ задължително да бъде посочен в часове, като указанията са, че на участник, чието техническо предложение не съответства на изискванията на възложителя, офертата му се отстранява от участие.

Комисията обаче е изчислила, че 2 минути са равни на 0,03 часа и е избрала „Топ кънстракшън“ за изпълнител.

Класирала е фирма „Еленка – 64“ ЕООД на второ място. Нейният срок за реакция е бил 0.05 часа, тъждествен на 3 минути. Класирана е на второ място.

На 2 януари кметът на Неделино Боян Кехайов сключва договор с първия в класирането и той се е изпълнявал в остатъка от зимния сезон до април месец.

За район „Козарка“ на първо място е класиран ЕТ „Весдан – Веселин Кехайов“ от Неделино, който е посочил срок за реакция при снеговалеж – 2 минути.

Конкурентът му „Нед лес билдинг ЕООД от с. Върлино е предложил срок 0,05 часа, равняващ се на 3 минути.

Договорът с едноличния търговец е сключен на 27 ноември и фирмата е чистила снега през миналата зима.

„Нед лес билдинг“ и „Еленка – 64“ обжалват пред КЗК и комисията се произнася в полза на кмета.

Антимонополната комисия е приела, че е допустимо участниците да предложат срок в „минути“, че именно този срок е желаният от възложителя, че двете мерни единици са съпоставими и едната чрез математическа формула може да бъде превърната в другата и че тези действия представляват елементарна аритметична операция. КЗК решава, че не е допуснато нарушение на принципите за равнопоставеност и недискриминация.

Не е такова решението на Върховния административен съд обаче.

Становището на съда е, че преобразуване на предложението от „минути“ в „часове“ съставлява съществено нарушение при провеждане на процедурата, защото изричното изискване на възложителя е следното: „срокът за реакция задължително се посочва в часове“.

Според ВАС техническите предложения на двете избрани фирми не отговарят на условията на възложителя и комисията по избор на изпълнител е трябвало да ги отстрани от процедурата.

„Приемането за редовна оферта със срок за реакция в „минути“ обуславя неточност на предложението, което поставя участниците в неравнопоставено положение при оценяването по утвърдената методика“, се сочи в аргументите на ВАС.

Констатирайки, че решенията както на КЗК, така и на общинската комисия по избор на изпълнители са незаконосъобразни, ВАС осъжда окончателно община Неделино да плати 7135 лв. разноски по делото, заведено от „Еленка – 64“, и 4875 лв. по делото на „Нед лес Билдинг“.

Преписките са върнати в Комисията за защита на конкуренцията, за да наложи тя санкции на управата в Неделино.

Техническата експертиза, назначена от КЗК, изчислява, че през изминалия зимен сезон общината е платила на „Топ кънстракшън“ за извършена дейност от януари до април месец сума на стойност 29 267 лв. без ДДС (с ДДС 35 120 лв.). А общо за трите сезона би трябвало да й се платят 96 802 лв. лева.

На тази база санкцията от КЗК на кмета е 0,25% от очакваната обща стойност, тоест 242 лева. Начислени са и разноски за възнаграждението на експерта от 150 лева, които управата в Неделино трябва да плати.

По другия договор – с ЕТ „Весдан – Веселин Кехайов“, за изминалия зимен сезон община Неделино е платила 31 959 лв. без ДДС (39 351 лв. с ДДС). Експертизата е посочила, че за трите сезона едноличният търговец ще получи общо 108 341 лв. и на тази база санкцията от 0,25% от очакваната стойност е 270 лева. Тук е и плащането, което общината трябва да направи, на още 150 лева за експерта.

Не става ясно защо КЗК е трябвало да наема експерт за изчисляване на сумите по двата договора, при положение че те са известни. Договорът на ЕТ „Весдан – Веселин Кехайов“ с общината е на стойност 97 845 лв. без ДДС за трите сезона.

„Топ кънстракшън“ пък е с договор на стойност 132 222 лв. без ДДС.

Но е ясно, че заради точно една минута разлика, и то само досега, община Неделино трябва да плати 12 822 лв. А още плащания й предстоят.

Упълномощеният представител на „Нед лес билдинг“ Борислав Димитров заяви, че ще води дела за пропуснати ползи срещу община Неделино и смята, че колегата му от село Еленка ще направи същото. Той се надява още след окончателното решение на ВАС относно незаконосъобразността на двата избора, общината да разтрогне досега действащите договори и да подпише нови контракти по двете обжалвани позиции с фирмите, класирани на второ място. В противен случай той смята, че ще се наложи общината да плаща двойно – на тези, които имат вече договори, и на другите, които ще я съдят за пропуснати ползи.

„Все още нищо не съм решил. Дал съм го на юристите като задача да мислят и да ми предложат най-доброто решение, защото КЗК и ВАС не казват, че трябва да се прекратят действащите договори. Ние още при обжалването имахме предварително решение на КЗК, че имаме право да сключим договори. Съгласувано е всичко, но решението на ВАС не мога да си позволя да го коментирам. Тук казусът е юридически. Дал съм го на юристите за становище дали да прекратя сега действащите договори и да сключа нови, или не“, заяви кметът на общината Боян Кехайов.

Снимка: streetviewbg.com

Автор: Анита Чолакова – Actualno.com

Facebook Comments