Комитетът за наблюдение: 70 млн. лв. за втори воден цикъл на Смолян само срещу бизнес план на ВиК и механизъм за реинвестиция

Два основни документа ще се изискат от „ВиК“ – Смолян, преди да сключи договор за 70 000 000 лв. с финансиращия орган. Сумата е утвърдена по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за втория воден цикъл на областния град. „ВиК“ – Смолян е първият бенефициент, за който се очаква да получи покана да кандидатства и подпише договор за безвъзмездна финансова помощ до края на тази година.

Областта ни е пилотна във водната реформа, а ВиК – Смолян, е първият бенефициент, от който се изискват нови документи, за да стигне до договор. В Смолян е извършено първото за страната регионално прединвестиционно проучване – също задължително условие за финансиране по новите правила на ОПОС.

„Винаги, когато си пръв, когато прокарваш път там, където няма и пътека, наистина е много трудно. Все пак това, което правим заедно с грешките, които допускаме, ще бъдат жалоните, по които ще минат  другите ВиК-дружества. За тях ще бъде много по-лесно, защото пътят ще бъде прокаран“, каза наскоро в интервю пред местно издание управителят на дружеството инж. Мариян Николов.

Единият задължителен документ е одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес план на ВиК за съответния регулаторен период (2017-2020 г.).  Вторият е сметка, в която да се натрупват част от приходите за прилагане на механизма за реинвестиции. Целта е да се натрупват средства, с които да се гарантира устойчивостта на бъдещата експлоатация и поддръжката на изградената инфраструктура. Това става ясно от изказването на зам.-главния директор на оперативната програма Цонка Дрянкова. Протоколът от 9-тото заседание на Комитета за наблюдение през юни месец е публикуван на сайта на ОПОС. 

Тогава Комитетът за наблюдение е одобрил  методологията и критериите за оценка по процедурата за „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК – Смолян“.

„До края на годината се предвижда да бъдат обявени три процедури на обща стойност 1,8 млрд. лв. Първата е за изпълнение на регионалния инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Смолян, втората – за финансовите инструменти по ос 1, третата – за консолидираните ВиК оператори“, съобщава председателят на Комитета за наблюдение на ОПОС Яна Георгиева, която е и шеф на Главна дирекция „ОПОС“.

До края на 2017 г. се предвижда да бъдат сключени четири договора за безвъзмездна помощ на обща стойност 130 млн. лв. Това са договорите за водния цикъл на Пловдив, пречиствателните станции на Тутракан и Чирпан и за регионалния инвестиционен проект за обособената територия на ВиК Смолян. 

70-те милиона лева са предназначени за следните дейности: проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, включително пречиствателна станция за питейни води; проектиране, изграждане на съпътстваща инфраструктура (например електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти.

Срещу 148 000 лв. без ДДС водният оператор през януари т. г. възложи чрез обществена поръчка на Доми 97“ ООД – София, да проектира нови клонове, включени във втория воден цикъл.

Срокът за изпълнение на проектя на Смолян е от март 2018 до август 2024 година. Тези дни се очаква да бъде обявена процедурата за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, до края на годината трябва да се сключи договорът.

Протоколът от заседанието на Комитета за наблюдение може да видите тук

Индикативната годишна работна програма на ОПОС за 2017 г. може да видите тук

Повече информация за проекта на ВиК – Смолян може да видите тук

Facebook Comments