КПКОНПИ: Бившият кмет на Неделино е бил в конфликт на интереси 

Нарушение на закона е извършил бившият кмет на Неделино Стоян Беширов, внасяйки докладна да се опростят задължения на фирма, ръководена от жена му.

Решението е на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Производството е по сигнал, че в телевизионно предаване Беширов е заявил, че хотелски комплекс „Замъка“  е негов и той бил завършен цялостно по време, когато той е кмет на общината.

В разговор със строителни работници в същия комплекс сигналоподателят получил информация, че финансирането на строителството било извършено със средства от Европейски програми, в нарушение на закона.

Също така, че Общинският съвет на Неделино гласувал опрощаването на данъчни задължения на кмета на общината в размер около 100 000 лв.

Проверката на КПКОНПИ установява, че през януари 2014 г. Беширов нарежда да се извърши инвентаризация на вземанията и задълженията на общината, като в обхвата им попадат и дълговете на фирмата му.

През август месец внася докладна в ОбС с предложение да бъде упълномощен да отпише от баланса на общината вземания и задължения с изтекъл давностен срок и тя се приема.

Той обаче не декларирал конфликт на интереси със свързано лице – съпругата му, която управлява едноличното дружество след като той е избран за кмет.

Според КПКОНПИ с изготвяне и внасяне за разглеждане на въпросната докладна в ОбС Беширов е упражнил властническо правомощие по служба. А материалната облага се изразява в спестен е разход от дружеството за дължими местни данъци и такси (данък недвижими имоти и такса битови отпадъци) в размер на 4 789,89 лв.

Освен това, дължимият данък и такса за 2008г. в размер на 2382,92 лв., към датата протокола за отписването им по давност – 18.12.2014 г. не били погасени по давност, тъй като данък недвижими имоти за периода 01.01.2008 г.  – 31.12.2008 г. и такса битови отпадъци за 2008г., се погасяват по давност от 01.01.2015 г.

Налице е и нематериална облага, изразяваща се в подкрепа за юридическото лице, собственост на съпругата на Беширов.

За да избегне нарушението, кметът е трябвало само да се отстрани от изпълнение на правомощията си по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Впоследствие, през 2016 г. кметът с писмо удостоверява, че няма подадени заявления от други юридически лица, чиито задължения са с изтекъл давностен срок, освен неговото и няма други отписани задължения по решението на ОбС от август 2014 г.

Доказателства за упражнени правомощия на Беширов като кмет във връзка с участие в европейски програми за финансиране на строителството на хотела, не били събрани.

Решението на КПКОНПИ може да се спори пред Административния съд в Смолян.

Автор на водещата снимка: Марица.бг